Wirus BVD typu 2 — rozprzestrzeniany przez ludzi, a nie przez zwierzęta

Wirusowa biegunka bydła (BVD, Bovine Viral Diarrhoea), czyli jedna z najistotniejszych chorób zakaźnych bydła, może zaatakować stado, wnikając do niego różnymi drogami. Zwykle jest to skutek niedostatecznie sprawnych działań z zakresu bioasekuracji. Nie wykonuje się badań u nowo zakupionych sztuk remontowych przed wprowadzeniem ich do stada, a zwierzęta mogą ulegać zakażeniu podczas wystaw czy aukcji bądź na pastwisku, gdzie mają kontakt ze stadami o nieznanym statusie.

Przeprowadzone niedawno przez Friedrich-Loeffler-Institute (Niemcy) badanie wykazało, że czynnik ludzki może odgrywać istotną rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa i tym samym nie powinien być pomijany w programach wdrażania działań z zakresu bioasekuracji. Naukowcy przeanalizowali przebieg niszczycielskich w skutkach epidemii BVDV2 w Niemczech (2012), podczas których chorobę rozpoznano u ponad 5000 zwierząt, a śmiertelność w dotkniętych epidemią farmach wyniosła od 2,3 do 29,5%. Wyniki przygotowanej przez badaczy analizy szlaków szerzenia się wirusa BVD wykazały, że transmisja nie miała charakteru bezpośredniego z zakażonych sztuk, natomiast dochodziło do niej przede wszystkim za pośrednictwem kontaktu z ludźmi. Choroba skutecznie rozprzestrzeniała się na inne farmy bez udziału zwierząt trwale zakażonych. Lekarze weterynarii i osoby handlujące bydłem stanowiły wektor wirusa, przemieszczając się między farmami.

Badanie wyraźnie wykazało, że standardy higieny na farmach bydła wymagają poprawy, aby zminimalizować szerzenie się tej tak zaraźliwej choroby. W opinii autorów wszystkie osoby wchodzące na teren fermy powinny zakładać odzież ochronną udostępnianą na fermie, co pozwoli zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakażenia przez kontakt bezpośredni i wektory nieożywione. Na szczególne ryzyko narażone są populacje bydła niemające nigdy wcześniej kontaktu z wirusem BVD, ponieważ są bardzo podatne na zakażenie. Autorzy badania wskazują, że programy eliminacji BVD powinny mieć również na celu ochronę bydła poprzez szczepienia.

 

Referencje

Gethmann i wsp. BVD-2 outbreak leads to high losses in cattle farms in Western Germany. Heliyon 2015 (1).
Elsevier. Cattle disease spread by vets, not cows: A virulent strain of Bovine Viral Diarrhea affected over 5,000 cattle in Germany. ScienceDaily. 21 września 2015 r.

Ostatnie epidemie BVD w Niemczech i Holandii były spowodowane przez wysoce zjadliwy typ wirusa BVDV IIc.

Raport z dnia 30 maja, 2013 - do dnia dzisiejszego odnotowano 16 ognisk epidemii w Północnej Nadrenii i Dolnej Saksonii w wyniku zarażenia wirusem BVD typu IIc. Objawy zakażenia wirusem obejmowały oznaki niewydolności oddechowej, depresję, wysoką gorączkę, osłabienie, krwawą biegunkę oraz wysoką śmiertelność (30-50%) tak u cieląt jak i u osobników dorosłych. Następnie odnotowano pięć zarażonych stad cieląt w Holandii; wszystkie zakażone zwierzęta zostały importowane bezpośrednio z Niemiec. Wskaźnik śmiertelności w tych stadach wyniósł prawie 90%.

Ekonomiczne aspekty zakażeń powodowanych przez wirus wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD-MD)

dr hab. Krzysztof Rypuła, lek. wet. Aleksandra Kumala

Wirus wirusowej biegunki bydła (BVDV) uważany jest obecnie za jeden z najważniejszych patogenów u bydła, który w znaczący sposób wpływa na efekty produkcyjne. Notowane straty są wypadkową wpływu krążącego w populacji wirusa BVD oraz oddziaływania w różnych etapach produkcji na organizm zwierząt. Notowane straty mogą okazać się kilkakrotnie wyższe w przypadku gospodarstw w których stwierdza się ostrą postać choroby. Dalej...