Regulamin konkursu BVDzero Award

Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie zgadzasz się na następujące warunki:

1. Nazwa Konkursu:

„BVDzero Award”

2. Sponsor

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

3. Cel Konkursu BVDzero Award

Fundując nagrody, firma Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH pragnie zachęcić do prowadzenia badań nad wirusową biegunką bydła BVD oraz dostarczania dokumentacji przypadków tej choroby z całej Europy w celu zwiększenia poziomu świadomości na jej temat wśród wszystkich osób zawodowo związanych z hodowlą bydła. Zebrana dokumentacja kliniczna przyczyni się również do podwyższenia poziomu komunikacji związanej z BVD w całej Europie oraz pogłębienia wiedzy na temat bieżącej sytuacji epidemiologicznej w różnych krajach.

 • Zachęcenie do wykrywania ognisk BVD
 • Zwiększenie widoczności problemu wśród wszystkich osób związanych z hodowlą bydła
 • Zebranie wzorcowych przypadków BVD i upowszechnienie wiedzy na ich temat

4. Osoby kontaktowe

Cristiano Tunesi

Global Marketing Cattle Brand Manager

Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Telefon +49 (6132) 77-142778

E-Mail cristiano.tunesi@boehringer-ingelheim.com

Dr. Daniel Zaspel

Global Marketing Cattle Technical Manager

Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Telefon +49 (6132) 77-142046

E-mail: daniel.zaspel@boehringer-ingelheim.com

5. Warunki uczestnictwa

Do uczestnictwa w Konkursie kwalifikują się osoby zawodowo związane z branżą hodowli bydła ze wszystkich krajów Europy (z wyjątkiem Belgii).

Do uczestnictwa w Konkursie nie kwalifikują się: pracownicy firmy Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH lub jej spółek powiązanych, członkowie Kapituły konkursu BVDzero Award oraz członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób.

Specjalności uczestników mogą między innymi obejmować dziedziny: działalność badawcza, diagnostyka, nauka o zwierzętach, weterynaria, produkcja leków weterynaryjnych, hodowla bydła oraz zdrowie i dobrostan zwierząt.

6. Procedura zgłoszenia uczestnictwa
Zgłoszenie uczestnictwa należy złożyć na formularzu Kapituły konkursu BVDzero Award, który można znaleźć w zakładce Instrukcje po prawej stronie. Wypełniony formularz można zamieścić w zakładce Formularz zgłoszenia. Zgłoszenia należy dokonać zgodnie z instrukcją podaną w witrynie internetowej.

7. Terminy:

Zgłoszenie uczestnictwa należy złożyć na formularzu opracowanym przez Kapitułę konkursu znajdującym się w zakładce Instrukcje po prawej stronie. Dokumentację przypadku klinicznego można zamieścić w zakładce Formularz zgłoszenia.

Termin zgłoszenia: do dnia 30.06.2016 r.

Kontrola nadesłanych materiałów: do dnia 31.07.2016 r.

Uroczystość wręczenia nagród: koniec listopada 2016 r.

8. Nagrody:

Nagrody w Konkursie BVDzero Award:

Za dziesięć najlepszych dokumentacji przypadków klinicznych zostaną przyznane nagrody o łącznej wartości 15 000 euro. Kwota ta zostanie podzielona pomiędzy pierwsze 10 wybranych studiów przypadków zgodnie z poniższą listą dystrybucyjną.

Miejsce

Nagroda

1.

5000

2.

3000

3.

2000

4.

1500

5.

1000

6.

800

7.

600

8.

450

9.

350

10.

300

9. Lapituła Konkursu BVDzero Award

 • Volker Moennig:
  • PhD, Prof.
Director at the Virology Institute of the Veterinary University Hannover, Germany
 • Axel Mauroy:
  • DVM, PhD

Fundamental and applied Research for Animals and Health Center in the Department of infectious and parasitic, Faculty of Veterinary Medicine, University of Liège, Belgium

 • Jozef Laureyns:
  • DVM, PhD

Assistant Professor in the Department of Reproduction, Obstetrics and Herd Health at the Faculty of Veterinary Medicine in Ghent University, Belgium

 • Raphael Guatteo:
  • PhD

Assistant Professor in Bovine Health Management

ONIRIS & INRA, Department of Farm Animal Health and Public health, Nantes, France

 • Klaus Doll:
  • DVM, Prof., DipECBHM

Registered specialist for cattle and for clinical laboratory diagnostics at the Clinic for Ruminants at Justus-Liebig-Universität, Frankfurt, Germany

 • Francesco Testa:
  • DVM, PhD.

Bovine practitioner, Italy

 • Weil van den Ekker:
  • DVM

Veterinarian for ruminants in the Veterinary centre of Overlaet, Netherlands

 • Juan Manuel Loste
  • DVM

Bovine practitioner, Spain

 • Susana Astiz:
  • PhD, MVS, Dip. ECBHM

Researcher in the Animal Reproduction Department, National Institute of Agricultural and Food Research (INIA), Madrid, Spain

 • George Caldow:
  • BVM&S, MSc, CertCHP, DipECBHM, MRCVS, FRAgS

Lead veterinarian on BVD control and accreditation programme and advisor to Scottish Government's national BVD eradication programme

SAC Consulting, Veterinary Services, Scottish Borders, Scotland

 • John Fishwick:
  • MA, VetMB, DCHP, DipECBHM, MRCVS

Head of Department of Production and Population Health, The Royal Veterinary College, Hatfield, England

10. Kryteria przyznawania nagród:

Kapituła konkursu BVDzero Award, samodzielnie, bez jakiegokolwiek wpływu ze strony Sponsora i zespołu BVDzero wybierze przedstawione dokumentacje przypadków na podstawie następujących kryteriów:

 • Staranność sporządzenia przesłanych dokumentów i dokładność zawartych w nich informacji
 • Kontekst BVD (przypadek wirusowej biegunki bydła  lub wywołanej przez nią choroby wtórnej)
 • Istotność i zgodność ze stanem faktycznym
 • Objawy kliniczne
 • Jakość/ilość załączonego materiału fotograficznego i wideo
 • Obecność i jakość danych laboratoryjnych
 • Dane historyczne na temat hodowli
 • Informacje o źródłach epidemii
 • Rozmowa z hodowcą o przypadku choroby

Wszystkie wymienione kryteria mają charakter opcjonalny, ale uwzględnienie wszystkich z nich zwiększy szansę na zdobycie nagrody.

11. Poufność dokumentacji

Członkowie Kapituły konkursu BVDzero Award zobowiązują się nie omawiać przedstawionych dokumentów poza posiedzeniami konkursowymi (w przypadku kontaktu uczestnika z którymkolwiek członkiem komisji konkursowej zgłoszona do konkursu dokumentacja zostanie automatycznie odrzucona).

Członkowie Kapituły konkursu BVDzero Award podpisali zobowiązanie do zachowania poufności w zakresie ujawniania informacji, które może zostać udostępnione na żądanie.

Personel firmy Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH i/lub jej spółek powiązanych, odpowiedzialny za zarządzanie zbieraniem zgłaszanych dokumentacji, są zobowiązani do zachowania poufności na tym samym poziomie co członkowie komisji konkursowej.

12. Konflikt interesów członków komisji:

Członkowie komisji nie mają prawa analizowania dokumentacji, w której opracowywaniu uczestniczyli, która została przedłożona przez ich rodzimą instytucję albo w której przedłożeniu brali udział na którymkolwiek etapie. Ujawnienie konfliktu interesów jest obowiązkiem każdego członka komisji wynikającym z zasad etyki.

13. Wykorzystanie przedłożonych materiałów

Wszystkie informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji przypadku klinicznego, łącznie ze wszystkimi dokumentami, obrazami graficznymi, dokumentacją wideo, raportami i materiałami, stają się po przedłożeniu własnością firmy Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. Przez podpisanie załączonego dokumentu, zatytułowanego „Przeniesienie praw i gwarancja”, uczestnik konkursu bezwarunkowo przekazuje wszelkie prawa, tytuł własności i udziały w przypadku klinicznym oraz wszystkie dołączone materiały firmie Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH oraz bezwarunkowo udziela jej prawa do używania, powielania, rozpowszechniania oraz tworzenia kopii i utworów zależnych w odniesieniu do całości lub części materiałów, w celach badawczych, handlowych i/lub promocyjnych. Nie będą rozpatrywane przypadki kliniczne przedstawione bez należycie sporządzonego dokumentu „Przeniesienie praw i gwarancja”.

14. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli uczestnik wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z dokumentem „Ochrona danych i formularz zgody” firma Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH może wykluczyć go z Konkursu.

15. Przepisy odnoszące się do prawa do zachowania prywatności oraz do tajemnicy zawodowej

Dane osobowe osób trzecich (inne niż uczestnika) mogą zostać ujęte w złożonej dokumentacji wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia na to zgody przez właściciela tych danych, co musi zostać udokumentowane w formie pisemnej i dostarczone firmie Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH na żądanie.

Jeśli uczestnik podlega zobowiązaniu do zachowania tajemnicy zawodowej (np. jako lekarz weterynarii), jego uczestnictwo jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem, że Przedłożona dokumentacja nie zawiera żadnych informacji, do których stosuje się zobowiązanie do zachowania tajemnicy lub pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody właściciela takich informacji. Nieprzestrzeganie tego wymogu może doprowadzić nie tylko do wykluczenia z konkursu, lecz również do poniesienia odpowiedzialności karnej.

16. ;Odpowiedzialność

W przypadku zamierzonego lub rażącego zaniedbania ze strony firmy Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, każdego jej przedstawiciela prawnego lub osoby odpowiedzialnej za wykonanie jej zobowiązań, firma Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa. Pozostaje w mocy odpowiedzialność za zawinione szkody dla życia, ciała lub zdrowia, jak również odpowiedzialność wynikająca z przepisów ustawy o odpowiedzialności za produkt.

Wyłączona zostaje wszelka nieokreślona powyżej odpowiedzialność za dowolne szkody lub straty uczestników Konkursu BVDzero Award, a także odpowiedzialność za szkody i straty uczestników wynikające z przyjęcia którejkolwiek nagrody. Jeśli nie zostało to jednoznacznie określone powyżej, firma Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub jakiegokolwiek rodzaju awarie, które mogą ograniczać uczestnikowi online możliwość uczestnictwa w Konkursie BVD Award, jak również za jakiekolwiek uszkodzenia lub szkody dotyczące sprzętu komputerowego uczestnika lub jakiejkolwiek innej osoby związane z uczestnictwem w Konkursie BVD Award lub pobieraniem dowolnych informacji koniecznych do udziału w nim, bądź wynikające z tego rodzaju aktywności.

17. Podatki

Każdy laureat ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgłoszenie dochodów i zapłacenie wszelkich obowiązujących podatków związanych z nagrodą lub nagrodami oraz pokrycie wszelkich kosztów związanych z każdą nagrodą lub nagrodami, które nie zostały jednoznacznie określone w niniejszych Warunkach BVD. Wszystkie kwoty nagród zawierają wszystkie obowiązujące podatki. Firma Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH ma prawo zgłosić wszystkie nagrody przyznane laureatowi w celach podatkowych zgodnie z obowiązującym prawem.

18. Prawo i właściwość sądów

Regulamin Konkursu BVDzero Award należy interpretować zgodnie z ustawodawstwem Niemiec, a wszelkie spory podlegają wyłącznej kompetencji Sądu Okręgowego w Düsseldorfie (Landgericht Düsseldorf), Niemcy.