Konkurs „BVDzero” Award

Komunikat o ochronie danych i OŚWIADCZENIE użytkownika O WYRAŻENIU ZGODY dot. Polski

Szanowni Państwo!

W niniejszym Komunikacie o ochronie danych firma Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH (BI) z siedzibą w Ingelheim am Rhein (GER) pragnie przekazać Państwu informacje na temat gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w konkursie BVDzero Award. W celu zapewnienia ochrony Państwa interesów BI przeprowadzi konkurs zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz).

1. Jaki jest cel konkursu BVDzero Award?

Celem konkursu BVDzero Award jest zwiększenie świadomości na temat wirusowej biegunki bydła (ang. Bovine Virus Diarrhoea, BVD). Z tego powodu BI organizuje konkurs, w ramach którego uczestnicy, którzy przedstawią dziesięć najlepiej udokumentowanych przypadków tej choroby, otrzymają nagrodę pieniężną. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać swój opis przypadku w postaci dokumentu w formacie PDF lub dokumentu programu Word, wraz z filmami i zdjęciami, do bazy danych, która zostanie udostępniona przez BI za pośrednictwem dostawcy usług informatycznych. Przypadki zostaną ocenione przez komisję, która wybierze dziesięciu zwycięzców.

Dalsze szczegóły dotyczące procedury, formy przesyłania zgłoszeń, techniki i treści, jakie powinien zawierać każdy przypadek, można znaleźć w instrukcjach dla uczestników konkursu BVDzero Award, które są dostępne dla każdego uczestnika i być może są już Państwu znane.

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w konkursie BVDzero Award, prosimy o podpisanie załączonego oświadczenia o wyrażeniu zgody.

2. Co dzieje się z Państwa danymi osobowymi w konkursie BVDzero Award?

W ramach realizacji konkursu BVDzero Award, Państwa dane w zakresie:.

imię i nazwisko, tytuł, dane dot. życiorysu, np. data urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny, ukończone szkoły, studia, kwalifikacje zawodowe, numer(-y) telefonu, numer faksu, adres(-y) e-mail, adres prowadzenia działalności, nazwa organizacji lub przedsiębiorstwa, w którym Państwo pracują lub które Państwo prowadzą, jak również płatności (zwane dalej również „danymi osobowymi”),

są gromadzone, przechowywane i przetwarzane. Obsługa Państwa danych osobowych odbywa się z zachowaniem poufności. Podanie danych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak nizbędne do wzięcia udziału w konkursie.

W pewnych okolicznościach BI może być zobowiązana na mocy prawa lub dobrowolnych zobowiązań branżowych do ujawnienia Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z transparentnością. Powinni Państwo wiedzieć o tej możliwości.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane, również za granicę, pracownikom BI, członkom komisji oceniającej i dostawcom usług informatycznych. Oznacza to, że zastosowanie mają różne przepisy poszczególnych krajów, ponieważ w każdym kraju obowiązują zasadniczo jego własne przepisy o ochronie danych.

Powinni Państwo wiedzieć, że w takim przypadku BI w miarę swoich możliwości upewnia się, czy odbiorca w kraju poza granicami Polski zapewnia podobny poziom ochrony danych, jak ma to miejsce w Niemczech. Jeśli te środki bezpieczeństwa nie odpowiadają standardom obowiązującym w Unii Europejskiej, BI lub przedsiębiorstwo powiązane zawiera z takimi ośrodkami tzw. standardowe klauzule umowne przewidziane przez Komisję Europejską do celów związanych z transferem danych poza granice UE. Jeśli wymaga tego ustawodawca lub jeśli jest to konieczne, BI lub przedsiębiorstwo powiązane zawiera z podmiotami przetwarzającymi dane szczegółowe umowy dotyczące odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Powinni Państwo również wiedzieć, że system informatyczny służący do przechowywania i przetwarzania Państwa danych osobowych obsługiwany jest przez przedsiębiorstwo świadczące usługi informatyczne. Przedsiębiorstwo to działa w imieniu BI oraz na zlecenie BI jako podmiot przetwarzający dane.

3. Prawo do wglądu i poprawiania

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do treści  swoich danych osobowych i ich poprawiania.. Gdyby Państwa dane były nieaktualne lub błędne, prosimy o wysłanie nam wiadomości e-mail na adres info@bvdzero.com.

4. Prawo do odwołania zgody

W każdej chwili mają Państwo prawo do odwołania swojej zgody na przyszłe wykorzystywanie Państwa danych osobowych. Również w tym przypadku wystarczy wysłanie wiadomości e-mail na adres info@bvdzero.com.

Informujemy, że w razie odwołania zgody dane mogą w dalszym ciągu pozostawać w naszym systemie w celu spełnienia wymagań prawnych (np. obowiązku archiwizacji danych).

Przeniesienie praw i gwarancja

Osoba zgłaszająca się niniejszym wyłącznie i nieodwołalnie przenosi na spółkę Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH („Boehringer”) wszelkie prawa do materiałów Przedłożonych w związku z uczestnictwem w Konkursie BVDzero Award, łącznie z dokumentacją graficzną, materiałami wideo, raportami, materiałami i programami, każdą ich częścią, każdym ich elementem lub półproduktem (określanych łącznie w dalszej części jako „Przedłożony materiał”), na całym świecie oraz bez ograniczeń czasowych i dotyczących treści, łącznie z wykorzystaniem, dystrybucją, eksploatacją i rozpowszechnianiem Przedłożonego materiału, w całości lub w części, bez zmian lub po ich wprowadzeniu, osobno bądź w ramach innych wytworów, z użyciem wszelkich dostępnych obecnie lub w przyszłości środków/nośników/procesów/technologii. Spółka Boehringer jest uprawniona do przenoszenia całości lub części takich praw na podmioty zewnętrzne, udzielania tym podmiotom licencji wyłącznych i niewyłącznych oraz udzielania im zezwolenia na korzystanie, przenoszenie bądź sublicencjonowanie takich praw. Powyższe postanowienia dotyczą w szczególności, ale nie tylko, następujących praw:

a) prawo do upublicznienia Przedłożonych materiałów.

b) prawo do adaptacji, czyli dostosowywania i modyfikowania Przedłożonych materiałów, w całości lub w części, jak również dodawania lub usuwania części składowych. W szczególności odnosi się to do dialogów, rysunków, rycin, ilustracji wizualnych i innych cech, a obejmuje również prawo do przenoszenia na podmioty zewnętrzne praw do adaptacji i tłumaczenia Przedłożonych materiałów, jak również wszelkich opierających się na nich adaptacji we wszystkich językach; prawo do ujawniania i udostępniania Przedłożonych materiałów i adaptacji podmiotom zewnętrznym oraz prawo do wykorzystywania Przedłożonych materiałów i adaptacji zgodnie z niniejszym przeniesieniem praw.

c) Dodatkowe prawa do drukowania, czyli  do tworzenia, powielania i rozpowszechniania książek i/lub broszur z ilustracjami lub bez, a także analogowych lub cyfrowych wideogramów i fonogramów utworzonych na postawie przedłożonych materiałów, również w formie zmodyfikowanej lub w nowej aranżacji, bądź za pomocą ilustracji fotograficznych, rysunkowych, malarskich itp.

d) Prawo do pobierania i udostępniania w sieci, czyli udostępniania całości lub części przedłożonych materiałów ograniczonej bądź nieograniczonej grupie podmiotów zewnętrznych za pomocą analogowych, cyfrowych lub innych nośników danych bądź technologii transmisji danych, z przechowywaniem tymczasowym  lub bez, bezprzewodowo (np. za pomocą urządzeń do transmisji naziemnej i satelitarnej, łącznie z bezpośrednimi połączeniami satelitarnymi) albo  za pomocą łączności przewodowej lub innych nośników danych, w taki sposób, że przedłożone materiały mogą być odbierane lub wyświetlane na życzenie jednej osoby albo grupy osób, np. poprzez udostępnienie za pośrednictwem telewizji lub komputera bądź innych urządzeń końcowych.

e) Prawa do korzystania w formacie cyfrowym, czyli do częściowego lub pełnego wykorzystania przedłożonych materiałów na dowolnych nośnikach danych (wideogram/fonogram) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, w szczególności na dyskach CD-I, CD-Rom, CD, MD, dyskach laserowych, DVD, DAT, DCC, dyskach, chipach, nagrywalnych płytach CD itd. oraz wszelkich innych środkach wynalezionych w przyszłości.

f) Prawo do transmisji, czyli do udostępniania całości lub części przedłożonych materiałów ogółowi społeczeństwa dowolną ilość razy, w drodze transmisji analogowej lub cyfrowej, na przykład telewizyjnej lub radiowej (łącznie z telewizją wysokiej rozdzielczości HDTV), przewodowej transmisji radiowej (fale Hertza, laser, mikrofale itd.) lub podobnych urządzeń technicznych, bez względu na to czy transmisja odbywa się z użyciem naziemnych urządzeń nadawczych, telewizji kablowej (łącznie z retransmisją kablową i uzyskiwanymi dzięki niej dochodami), linii elektroenergetycznej, łączności satelitarnej lub podobnych urządzeń technicznych, telekomunikacyjnych i transmisji danych (np. siecią telefoniczną, ISDN, UMTS, DSL), jak również dowolnej kombinacji takich urządzeń, bez względu na rodzaj urządzenia odbiorczego (np. TV, komputer, domowa platforma multimedialna, telefon komórkowy, palmtop).

Obejmuje to również prawo do transmisji i/lub udostępniania całości bądź części Przedłożonych materiałów nieograniczonym lub ograniczonym grupom użytkowników, z przechowywaniem tymczasowym (lub bez niego) za pośrednictwem Internetu, jednocześnie albo z opóźnieniem, w formie niezmienionej lub zmienionej (w szczególności transmisje internetowe za pomocą strumieniowania, z pobieraniem lub bez pobierania). Obejmuje to również prawo do multipleksowania przedłożonych materiałów. Transmisja może być prowadzona przez firmę transmitującą podlegającą prawu prywatnemu lub publicznemu, bez względu na to, czy jest to firma bądź nadawca o profilu komercyjnym czy niekomercyjnym i bez względu na charakter stosunków prawnych pomiędzy firmą transmitującą a odbiorcą transmisji (np. użytkowanie w instytucjach, telewizje płatne, np. typu „pay per channel”, „pay per view” , „(near--) video on demand” albo telewizja bezpłatna).

Obejmuje to również prawo do renderowania transmisji dostępnych za pośrednictwem dowolnego rodzaju metod/urządzeń technicznych, w dowolnym czasie, szczególnie dla ograniczonej grupy odbiorców (np. telewizja przemysłowa CCTV w szpitalach, szkołach, pojazdach, hotelach itd.). Transmisja może być również dokonywana w formie sygnały teletekstowych służących do wyświetlania napisów ekranowych.

g) Prawa do bazy danych i archiwizowania, czyli do archiwizowania całości lub części Przedłożonych materiałów, w formie analogowej lub cyfrowej, w celu ich wprowadzenia do baz danych i sieci danych, jak również prawo do transferu Przedłożonych materiałów metodą transmisji dalekiego zasięgu (z pobieraniem lub bez pobierania) w celach użytkowania przez nieograniczone lub ograniczone grupy użytkowników metodą indywidualnego pobierania, płatnego lub bezpłatnego.

h) Prawo do dubbingowania, czyli do dubbingowania Przedłożonych materiałów, samodzielnie lub przy wykorzystaniu podmiotu zewnętrznego, dowolną ilość razy, jak również prawo do tworzenia wersji głosowych oraz prawo do wykorzystywania tego typu produkcji w tym samym zakresie co Przedłożonych materiałów.

i) Prawo do reklamowania przedłożonych materiałów oraz reklamowania i wykorzystywania fragmentów Przedłożonych materiałów, to znaczy, prawo do używania Przedłożonych materiałów lub ich fragmentów, w całości lub w części, bądź w formie nieadaptowanej, dowolną ilość razy, w celach reklamowych, np. w pokazach wstępnych programów, w telewizji, w sieci albo w materiałach drukowanych (reklamy, plakaty, billboardy itd) oraz do promocji krzyżowej. Obejmuje to również prawo do tworzenia, powielania i rozpowszechniania prezentacji treści oraz innych krótkich utworów drukowanych na podstawie Przedłożonych materiałów oraz innych dokumentów reklamowych.

j) Prawo do tytułu, czyli prawo do używania i wykorzystywania tytułu przedłożonych materiałów w takim samym zakresie jak Przedłożone materiały. Obejmuje to prawo do zmiany lub zastąpienia tytułu.

k) Wtórne prawa do wykorzystywania, czyli  do transmisji i retransmisji kablowej, opłat z tytułu praw autorskich od niezapisanych nośników oraz pozostałe wtórne prawa do wykorzystywania podlegające zarządzaniu i wykonywaniu przez organizacje zbiorowego zarządzania.

2. Po dostarczeniu Przedłożonych materiałów prawami własności do nich będzie dysponować spółka Boehringer.

3. W przypadku wszystkich systemów prawnych, które przewidują stosowanie takich pojęć prawnych, Przedłożone materiały są uznawane za „utwór pracowniczy”. W przypadku wszystkich systemów prawnych przewidujących cesję praw autorskich (to znaczy pełną cesję praw autorskich), Osoba przedkładająca niniejszym przenosi na Producenta prawa autorskie związane z przedłożonymi materiałami. W przypadku wszystkich systemów prawnych przewidujących takiego konceptu prawnego, Osoba przedkładająca niniejszym zrzeka się wszelkich osobistych praw autorskich związanych ze przedłożonymi materiałami.

4. W przypadku, gdy użytkowanie lub wykorzystywanie przedłożonych materiałów przez spółkę Boehringer wymaga korzystania z praw podmiotów zewnętrznych np. praw do obrazów, praw do zachowania prywatności, osoba przedkładająca jest zobowiązana do uzyskania od podmiotu zewnętrznego niezbędnych praw do użytkowania oraz pisemnego udokumentowania otrzymania tych praw przed przedłożeniem materiałów. Osoba przedkładająca jest zobowiązana dostarczyć spółce Boehringer dokumentację istniejących praw, na jej żądanie.

5. Jeśli uczestnik podlega zobowiązaniu do zachowania tajemnicy zawodowej (np. jako weterynarz), jego uczestnictwo jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem, że przedłożona dokumentacja nie zawiera żadnych informacji, do których stosuje się zobowiązanie do zachowania tajemnicy lub pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody właściciela takich informacji. Nieprzestrzeganie tego wymogu może doprowadzić nie tylko do wykluczenia z konkursu, lecz również do poniesienia odpowiedzialności karnej.

6. Osoba przedkładająca oświadcza i gwarantuje, że powielanie, prezentowanie ani jakakolwiek inna metoda użytkowania Przedłożonych materiałów przez spółkę Boehringer w dowolnej formie (z wyłączeniem wszelkich materiałów włączonych przez spółkę Boehringer do przedłożonych materiałów albo przez tę spółkę zmienionych i/lub zmodyfikowanych) nie narusza w jakikolwiek sposób praw jakiejkolwiek osoby, oraz nie łamie jakichkolwiek praw do zachowania prywatności, jak również nie stanowi zniesławienia ani oszczerstwa wymierzonego przeciwko jakiejkolwiek osobie oraz nie narusza jakichkolwiek innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

7. Osoba przedkładająca zgadza się i zobowiązuje do zwolnienia z odpowiedzialności i zabezpieczenia przed szkodami: spółki Boehringer, jej podmiotów powiązanych, następców prawnych, podmiotów zależnych, licencjobiorców, cesjonariuszy i przedstawicieli wszystkich wyżej wymienionych podmiotów; zobowiązanie to obejmuje przypadki stanowiące skutek wszelkich roszczeń, strat, zobowiązań, szkód, podstaw powództwa lub kosztów i wydatków, łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, bez względu na ich rodzaj i charakter, pozostającymi w związku z naruszeniem albo domniemanym naruszenie dowolnego oświadczenia, gwarancji albo umowy zawartej przez osobę przedkładającą.

8. Dla uniknięcia wątpliwości, jeśli osoba przedkładająca zostanie wykluczona z Konkursu na postawie postanowień zawartych w pkt 14 Regulaminu Konkursu BVDzero Award, przeniesienie praw własności i innych praw na spółkę Boehringer pozostaje w mocy.

9. Przez okres pięciu lat, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, wykonanie prawa do odwołania, przysługującego osobie przedkładającej na podstawie artykułu. 41 niemieckiej Ustawy o prawach autorskich z powodu niewykonania praw do użytkowania przeniesionych zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym dokumencie, zostaje wyłączone.